Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO World Intelectual Property Office ) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho 21. ročník sa na Slovensku venuje významu malých a stredných podnikov s heslom CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!

Malé a stredné podniky tvoria 99 % všetkých podnikov a sú významným zdrojom inovácií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť. V rastúcej globálnej konkurencii je nevyhnutná účinná ochrana ich duševného vlastníctva.

Dňom duševného vlastníctva si pripomíname obrovskú hodnotu kreativity a chceme zvýšiť vedomie o duševnom vlastníctve a význame jeho ochrany. Cesty inovácií môžu byť zložité, pretože premena nápadov na nové produkty je nákladná a časovo náročná. Práve duševné vlastníctvo má dôležitú úlohu pri získavaní hodnôt z nápadov.

Svetový deň duševného vlastníctva nám pripomína, že ochrana duševného vlastníctva, či už ide o ochrannú známku, patent, úžitkový vzor, alebo dizajn, je cestou k právnej ochrane know-how, a tým k posilneniu hodnoty podniku, ako aj cestou k zvýšeniu hodnoty firmy a jej postavenia na trhu.


Chráňte si svoje nápady!

Viac informácií získate na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR

Ďalšie videá